Ježiš Kristus je Pán!

Bronie sa zora na nebi, už znejú chvály vznešené:
svet jasá plný veleby, a peklo chvie sa zdesené.
Veď statočný a mocný Kráľ smrť zničil, život obnovil,
pekelné brány pošliapal a z úbohých sňal okovy.
Už nieto smrtných úzkostí, už nieto bolestivých rán;
zvestuje anjel z výsosti: Vstal slávne z mŕtvych Kristus Pán.
Ježišu, ty buď naveky nám veľkonočnou radosťou,
pridruž nás k svojmu víťazstvu znovuzrodených milosťou.

[Hymnus, Liturgia hodín]

Χριστός ἀνέστη! - Ἀληθῶς ἀνέστη!
Kristus vstal z mŕtvych! Skutočne vstal z mŕtvych!

Radostné ALELUJA a mocné Božie požehnanie
nech napĺňa Vaše srdcia i životy vykúpené
na dreve kríža a ospravedlnené skrze vieru
vo vzkrieseného Pána Ježiša Krista.

Váš život nech je svedectvom Božej moci
a milosti v pravde, láske a spravodlivosti,
ku ktorej nás pozýva vzkriesený Pán...
aby raz, až príde čas, sme spoločne – vďaka
pôsobeniu Božej milosti a z odpovede skutkov
živej viery – mohli povedať JE DOKONANÉ!


Nech i tento pre mnohých neľahký čas problémov v spoločnosti,
vojnových konflikov, ľudskej biedy a nepokoja vo svete
sa v prežívaní veľkonočného tajomstva stáva časom
zakúsenia Božej blízkosti, ktorá sa v ranách Kristovej lásky
dotýka našich trápení a v zmŕtvychvstalom Pánovi prináša
milosť do sŕdc, posilu pre telo i dušu a schopnosť svedčiť
o jeho láske v dare pokoja, zmierenia, odpustenia,
milosrdenstva i konkrétnej pomoci blížnym.

Peter Šantavý